تقویم اجرائی گروه آموزشی پایه دوم دبستان خوروش یک

تقویم اجرائی گروههای آموزشی پایه دوم ابتدائی دبستان خوروش یک(1)                    

موضوع

تاریخ

ردیف

اختلالات یادگیری(یررسی مشکلات دانش اموزان در درس املاء

 

30/7/90

1

اختلالات یادگیری(مشکلات دانش اموزان در استفاده از ابزار)

 

30/8/90

2

برگزاری امتحانات مستمر ماهیانه و ازمون های عملکردی

 

16/9/90

3

اختلالات یادگیری (بررسی اختلالات رفتاری که کاهش یادگیری را در بر دارند)

 

30/9/90

4

تحلیل محتوای آموزشی کتاب علوم و دادن راهکارهایی جهت تفهیم مفاهیم جرم و حجم

5/10/90

5

چگونگی استفاده از رسانه های آموزشی به عنوان مکمل های تدریس

 

29/10/90

6

استفاده از روش های تلفیقی الگوهای تدریس در تدریس انتقال و در جمع و تفریق

 

13/11/90

7

برگزاری امتحانات ماهیانه آزمون های عملکردی

 

30/11/90

8

درس پژوهی انجام تکالیفی که باعث افزایش  دامنه لغات فراگیران شود

 

10/12/90

9

برگزاری امتحانات ماهیانه ،استفاده از سئوالات چهار گزینه ای به صورت آزمایشی

22/12/90

10

تحلیل محتوای آموزشی، بررسی کتاب بنویسیم

 

15/1/91

11

درس پژوهی ، انجام تکالیف مشاهده ای از تغییرات روی زمین

 

29/1/91

12

اختلالات یادگیری (بررسی مشکلات دانش آموزان در حل مسائل دو جوابی)

 

5/2/91

13

برگزاری امتحانات مدادی کاغذی

 

22/2/91

14

 

[ سه شنبه ۱۳۹۰/۱۰/۰۶ ] [ ] [ حیدری-جعفری-اله وردی-امساکی ]
[ ]